PICTURES 2017
BILDER 2017
BILDER 2017


Following the spring northward with my VW T3 Syncro 16", technically well-equipped and with amateur radio, to keep in contact even in areas without mobile net. For mor details about the radio rig have a look here:    DF8HL RADIO RIG  
The first destination is the inland of the island of Öland, with unique nature and many cultural remains ...

Ich folge dem Frühling nordwärts mit meinem VW T3 Syncro 16", technisch gut ausgerüstet und mit Amateurfunk, um auch in Gebieten ohne Mobiltelefonnetz in Kontakt zu bleiben. Details über die Funkausrüstung findest du hier:    DF8HL FUNKAUSRÜSTUNG  
Das erste Ziel ist das Innere der Insel Öland, mit einzigartiger Natur und vielen kulturellen Relikten ...

Jag följer våren mot norr med min VW T3 Syncro 16", tekniskt välutrustad och med amatörradio, för att kunna hålla kontakt även där det finns inget mobilnät. För mer informationer om radioutrustningen titta här:    DF8HL RADIOUTRUSTNING  
Det första målet är inlandet av Öland, med unik natur och många kulturella lämningar ...In the nowadays sparsely populated highland of Småland you can find many traces of industrial facilities from the early 20th century ...

Im heute dünn besiedelten Hochland von Småland kann man viele Spuren von industriellen Einrichtungen aus dem frühen 20. Jahrhundert finden ...

På det idag glest befolkade höglandet av Småland finns många spår av industriella faciliteter från det tidiga 1900-talet ...At a remote lake in Värmland ...

An einem abgelegenen See in Värmland ...

Vid en avlägsen sjö i Värmland ...... it's good to have your own boat with you ...

... ist es gut, sein eigenes Boot dabei zu haben ...

... är det bra att ha sin egen båt med sig ...

It is late May, temperatures are rising (air +24°, water +14°), the birches' leaves are unfolding, and I already find it comfortable when the car can stand in the shadow ...

Es ist Ende Mai, die Temperaturen steigen (Luft 24°, Wasser 14°), die Birkenblätter entfalten sich, und ich finde es schon komfortabel, wenn der Wagen im Schatten stehen kann ...

Det är slutet av maj, temperaturen stiger (luft +24°, vatten +14°), björklövet växer, och jag tycker redan att det är komfortabel, när bilen kan stå i skuggan ...

In a rift valley with its vertical rock faces, a place where legends could be created ...

In einem Grabenbruch-Tal mit seinen senkrechten Felswänden, ein Platz, an dem Legenden entstehen könnten ...

I en sprickdal med sina lodrätta bergväggar, en plats, där legender kan uppstå ...

At the lake Vänern. Reeds in the inlets ...

Am See Vänern. Schilf in den Buchten ...

Vid Vänern. Vass i vikarna ...

... bare bedrock shaped by the waves at more exposed parts of the shoreline ...

... nackter, von den Wellen überformter Grundfels an mehr exponierten Partien des Ufers ...

... naken berggrund, av vågorna överformad, vid de mer exponerade partierna av stranden ...

Rock carvings at Ulvudden, several thousand years old ...

Felsritzzeichnungen bei Ulvudden, mehrere tausend Jahre alt ...

Hällristningar vid Ulvudden, flera tusen år gamla ...

Broom in bloom ...

Ginster in Blüte ...

Blommande ginst ...

The working area of a beaver family ...

Das Arbeitsgelände einer Biberfamilie ...

Arbetsplatsen av en bäverfamilj ...... and the working area of men, once being busy with timber floating ...

... und das Arbeitsgelände von Menschen, die einst mit Flößerei beschäftigt waren ...

... och arbetsplatsen av människor, som förr i tiden sysslade med flottningen ...

A big jump to the island of Gotland - arriving in Visby, you find yourself surrounded by the architectural heritage from the Middle Ages ...

Ein großer Sprung zur Insel Gotland - in Visby angekommen, findet man sich umgeben vom architektonischen Erbe des Mittelalters ...

Ett stort hopp till ön Gotland - efter ankomsten i Visby befinner man sig mitt i det arkitekturella arvet från medeltiden ...

"Raukar" - water-shaped limestone rocks, at the southeastern coast of Gotland ...

"Raukar" - von den Wellen geformte Felsen, an der südöstlich Küste Gotlands ...

Raukar - häll som formats av vågorna, på den sydöstra kusten av Gotland ...

Hidden places at lonely coasts ...

Versteckte Plätze an einsamen Ufern ...

Gömda platser vid ensama stränder ...

View over a bay at the west coast: Irevik ...

Blick über eine Bucht an der Westküste: Irevik ...

Vyn över en vik vid västkusten: Irevik ...

Railway at the Bläse Limestone Quarry Museum ...

Bahn beim Bläse Kalkbruchmuseum ...

Ban vid Bläses kalkbruksmuseum ...

A picture stone from the Viking Age ...

Ein Bildstein aus der Vikingerzeit ...

En bildsten från vikingartiden ...
... and historical buildings from Gotland, assembled at the Bunge open air museum ...

... und historische Gebäude von Gotland, zusammengetragen beim Bunge Freilichtmuseum ...

... och historiska byggnader från Gotland, samlade i friluftsmuseet i Bunge ...

Because of the fact that the land in the Baltic area has been rising since the end of the ice-age (the ice masses had pressed it down before), you can see ancient shorelines in the terrain. When the sun is near the horizon, you can see them even better ...

Da sich das Land in der baltischen Region seit dem Ende der Eiszeit gehoben hat (die Eismassen hatten es zuvor heruntergepresst), kann man ehemalige Strandlinien im Gelände sehen. Man kann sie besonders gut erkennen, wenn das Sonnenlicht flach darauf fällt...

Eftersom landet i den baltiska regionen reser sig sedan slutet av istiden (förr blev det nedpressat under isens tyngd), finns dessa gamla strandlinjer i terrängen. De syns särskilt bra, när solen står nära horisonten ...

The place where the famous Ingmar Bergman lived ...

Der Platz, an dem der berühmte Ingmar Bergman lebte ...

Stället där den berömde Ingmar Bergman levde ...

Another place with "raukar", here at Gotland's northwestern coast ...

Eine weitere Stelle mit "Raukar", hier an Gotlands nordwestlicher Küste ...

Ännu ett ställe med raukar, här på Gotlands nordvästra kust ...

A watchtower on the plateau of Torsburgen, once climbed up, you have a great view over Östergarnslandet ...

Ein Beobachtungsturm auf dem Plateau von Torsburgen, einmal oben, hat man einen großartigen Ausblick über Östergarnslandet ...

Ett vakttorn på Torsburgens platå, en gång uppe, har man en utomordentlig vy över Östergarnslandet ...

Back on the mainland, in the middle of Sweden, at one of my favourite places: The inland railway, built in the beginning of the 20th century, leading over 1200 kilometers through nearly unpopulated land ...

Zurück auf dem Festland, in der Mitte Schwedens, an einem meiner Lieblingsplätze: Die Inlandsbahn, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut, führt über 1200 Kilometer durch nahezu unbewohntes Land ...

Tillbaka på fastlandet, i Sveriges mitt, vid en av mina favoritplatser: Inlandsbanan, byggd i början av 1900-talet, leder över 1200 kilometer genom nästan obebott land ...
... where you can look at sceneries like these ...

... wo du auf Scenerien wie diese blicken kannst ...

... där du kan titta på scenerier som det här...... or find the remains of settlements where people struggled hard to make their lives ...

... oder die Ruinen von Siedlungen findest, in denen Menschen ein hartes Leben führten ...

... eller hitta lämningar efter bostäder, där människor levde ett hårt liv ...

Back in Värmland - foot tours along nice lakes ...

Zurück in Värmland - Fußtouren entlang hübscher Seen ...

Tillbaka i Värmland - fotvandringar längs vackra sjöar ...

Nearly at the end of the trip: A rest in Halland at the river Nissan ...

Fast am Ende der Reise: Eine Rast in Halland am Fluss Nissan ...

Nästan på slutet av resan: En rast i Halland vid älven Nissan ...

A visit at the Ohsabana, a narrow gauge heritage railway in Småland (video) ...

Ein Besuch bei der Ohsabahn, einer schmalspurigen Museumsbahn in Småland (Video) ...

Ett besök vid Ohsabanan, en smalspårig museijärnväg i Småland (video) ...

In the east of Värmland - leaving the car at the bank of a lake (you can see it very small in the upper picture at the left), I use my boat to find remains of the timber floating period and enjoy the nature ...

Im Osten von Värmland - das Auto lasse ich am Seeufer stehen (ganz klein auf dem oberen Bild im linken Bereich zu sehen), ich benutze mein Boot, um Reste aus der Flößerzeit zu finden und die Natur zu genießen ...

I östra Värmland - jag lämnar bilen stående nära sjöstranden (den syns pytteliten på den översta bilden till vänster), jag tar min båt för att hitta rester från flottningstiden och njuta av naturen ...

Already in the south of Lapland - night is slowly falling and grants marvellous northern lights ...

Schon in Südlappland - langsam kommt die Nacht und schenkt wunderschönes Nordlicht ...

Redan i södra Lappland - så småningom kommer natten och skänkar underbart norrsken ...The interior of an old hunting cabin is decorated with a picture (an advertisement for Volvo tractors) from the 1950s, showing that time's image of an "intact word" ...

Das Innere einer alten Jagdhütte ist dekoriert mit einem Bild (eine Reklame für Volvo-Traktoren) aus den 1950ern, welches die damalige Vorstellung einer "heilen Welt" vermittelt ...

Det inre av en gammal jaktkoja är dekorerat med en bild (en reklam för Volvo-traktorer) från 1950-talet, som återspeglar den dåvarande föreställningen av en "perfekt värld" ...

Near the river Piteälv - a sunny afternoon and a clear aurora night ...

In der Nähe des Flusses Piteälv - ein sonniger Nachmittag und eine klare Auroranacht ...

Nära Piteälven - en solig eftermiddag och en klar auroranatt ...

For more information about northern lights look at    AURORA - SOME EXPLANATIONS  
Mehr Information über Polarlicht gibt es auf    AURORA - EINIGE ERKLÄRUNGEN  
Mer information om norrsken finns på    AURORA - NÅGRA FÖRKLARINGAR  At one of my favorite places since the early 1970s - to the left an old picture from 1996, to the right the actual picture from 2017 with nearly the same view ...

An einem meiner Lieblingsplätze seit den frühen 1970ern - links ein altes Bild von 1996, rechts das aktuelle Bild von 2017 mit fast dem gleichen Blickwinkel ...

En av mina favoritplatser sedan tidigt 1970-tal - till vänster en gammal bild från 1996, till höger den aktuella bilden från 2017 med nästan samma synvinkel ...

At the river Umeälv - water-shaped bedrock and the bridge of the inland railway ...

Am Fluss Umeälv - wasserüberformtes Grundgestein und die Brücke der Inlandsbahn ...

Vid Umeälven - urberg som formats av vattnet och Inlandsbanans bro ...

In the northwest of Jämtland - the 43 m high waterfall Hällingsåfallet and its canyon is worth a visit, even several times ...

Im Nordwesten von Jämtland - der 43 m hohe Wasserfall Hällingsåfallet und seine Schlucht sind einen Besuch wert, auch mehrere Male ...

I nordvästra Jämtland - det 43 m höga Hällingsåfallet med tillhörande canyon är värt ett besök, även flera gångar ...

Some weeks at very remote places with adventurous walks in the wilderness ...

Einige Wochen an sehr abgelegenen Plätzen mit abenteuerlichen Fußtouren in der Wildnis ...

Ett par veckor vid mycket avlägsna platser med äventyrliga vandringar i vildmarken ...

Abandoned settlements - the cabin to the left gave me shelter from the rain ...

Verlassene Siedlungen - die Hütte links hat mir guten Schutz gegen den Regen geboten ...

Övergivna bosättningar - stugan till vänster gav mig bra skydd mot regn ...

In Härjedalen - the dry depression to the left is filled with snow much longer than the surrounding area, that is why the vegetation is kept spare. The right picture shows the small river Kölan ...

In Härjedalen - die trockene Senke links ist viel länger mit Schnee gefüllt als die umliegende Gegend, daher die nur geringe Vegetation. Das rechte Bild zeigt den kleinen Fluss Kölan ...

I Härjedalen - den torra sänkan till vänster är mycket längre snöfylld än den kringliggande arealen, därför är vegetationen mycket torftigare ...

Late autumn - the colors of the vegetation are already marked by low temperatures, whereas the mosses on the river's backwater are green. In some decades you might be able to cross the backwater's growing swamp by foot...

Später Herbst - die Farben der Vegetation sind schon von niedrigen Temperaturen gezeichnet, während die Moose auf dem Altwasser grün sind. In einigen Jahrzehnten wird man wohl das sich im Altwasser bildende Flachmoor zu Fuß überqueren können ...

Sen höst - vegetationens färger är redan tecknade av låga temperaturer, medan mossarna på bakvattnet är gröna. Om ett par årtionden kommer myren som bildas på bakvattnet antagligen att bli gångbar ...

Back in Värmland - nearly feeling at home - by several good reasons ...

Zurück in Värmland - fast ein Gefühl wie zu Hause - aus manchen guten Gründen ...

Tillbaka i Värmland - nästan en känsla att vara hemma - av flera goda skäl ...


And finally the link to the main page:
Hier noch der Link zur Startseite:
Till sist länken till startsidan: